buscar
al azar
otras búsquedas
Palabra
hemodiálisis [haemodialysis, hemodialysis]
f.(Técn. instrum. y diagnós.) Técnica de depuración sanguínea extrarrenal con circulación extracorpórea.

[haim(ato)- αἷ-μα/-ματος gr. 'sangre' + -o- gr. + {diá διά gr. 'separación' (sign. 1 'a través de') + lýsis λύσις gr. 'descomposición'}]
Leng. base: gr. Neol. s. XX. 1947. A partir de diálisis.
ISBN: 8478005722