buscar
al azar
otras búsquedas
Palabra
fosforilación [phosphorilation]
f.(Bioquím.) Formación de ATP (adenosintrifosfato) a partir de ADP (adenosindifosfato) y ácido fosfórico.

[phōs-phóros φωσφόρος gr. 'que lleva luz', gr. cient. 'fósforo' + hyl- ὑλή gr. 'materia', gr. cient. 'radical químico' + -ā-tiōn(em) lat. 'acción']
Leng. base: gr. (sufijo lat.) Neol. s. XIX o XX. Véase fosforilo.
Introducción al lenguaje científico:
Neol. s. XIX o XX
ISBN: 8478005722