buscar
al azar
otras búsquedas
Palabra
apocrinitis [apocrinitis]
f.(Patol. Endocr., Metabol., Inmunol.) Inflamación de glándulas sudoríparas apocrinas.

[apó ἀπό gr. 'a partir de' + krin- (ἐκ)κρίνω gr. 'segregar' (sign. 1 'separar') + -îtis gr. 'inflamación']
Leng. base: gr. Neol. s. XX. Docum. en 1974 en ingl.
ISBN: 8478005722