buscar
al azar
otras búsquedas
Palabra
xenogamia [xenogamy]
f.(Bot.) Polinización entre flores de diferentes individuos de una misma especie.

[xen(o)- ξένος gr. 'extraño, forastero' + -gamíā -γαμία gr. 'boda', gr. cient. 'unión sexual']
Leng. base: gr. Neol. s. XIX. Docum. en 1877 en ingl.
ISBN: 8478005722